Mr.Putter&Tabby Pour the Tea, 1p (느리게 듣기)

 

Mr.Putter&Tabby Pour the Tea, 1p (따라하기)

Mr. Putter & Tabby Feed the Fish, 1p (장면에 맞는 다양한 효과음)